Stabiliteit

Algemene info

Artex werkt nauw samen met verschillende architecten voor de stabiliteitsstudie van gebouwen. Enkele decennia geleden werd een dergelijke studie nog overgelaten aan de aannemer. Gezien de verhoogde bouwkosten voor o.a. staal, is overdimensioneren niet meer wenselijk. Ook de architecturale vormgeving wordt dikwijls wat avontuurlijker, waardoor een gedetailleerde stabiliteitsstudie nog maar zelden ontbreekt in een bouwdossier. Reeds van bij het schetsontwerp en de eerste sonderingen staat Artex klaar om uw bouwproject te begeleiden.

Een kwalitatief hoogwaardig bedrijfsgebouw moet flexibele indelingen mogelijk maken. De draagstructuur van het gebouw dient dan ook zo rationeel mogelijk te worden opgevat, met voldoende marge om toekomstige gebruikswijzigingen toe te laten. De dakstructuur moet toelaten om er verschillende installaties (gebouwinstallaties, maar eventueel ook procesinstallaties) aan op te hangen.

Een archiefruimte kent een grote vloerbelasting, en zal op termijn misschien nog in grootte toenemen ñ bij het bepalen van de draagstructuur wordt daar beter rekening mee gehouden. Ook de brandveiligheid van de constructie speelt een grote rol bij het ontwerpen ervan. Samen met de bouwheer wordt de brandlast in het gebouw bepaald, zowel bij ontwerp als in de toekomst, en wordt een aangepaste structuur ontworpen.

De sterk toegenomen aandacht voor geluidsoverlast heeft er toe geleid dat een aantal klassiek toegepaste technieken voorbijgestreefd zijn. Akoestische scheidingen tussen structuren hebben er toe geleid dat er in verhouding dikkere balken en vloerplaten nodig zijn om dezelfde lasten te dragen. Ook de toegenomen eisen qua brandveiligheid stellen hoge eisen aan de draagstructuren van gebouwen. Deze verschillende eisen combineren in een praktisch werkbare gebouwstructuur is een dienst waarin Artex een jarenlange ervaring kan voorleggen.

Grafische software voor het uittekenen van wapeningsplannen is een must. Elke wijziging tijdens uitvoering of vroeger resulteert in automatische en foutloze staalborderellen. De aannemer kan correct bestellen , de bouwheer betaalt geen cent te veel.

Algemene info

Auditorium Gasthuisberg

De KULeuven bouwde van 2009 tot 2010 een nieuw groot auditorium op de campus Gasthuisberg. Het biedt plaats aan meer dan 900 personen. Het wordt in eerste instantie gebruikt voor de onderwijsactiviteiten op de campus waardoor het mogelijk wordt nog een aantal lesactiviteiten uit de benedencampus Sint-RafaÎl over te brengen. Daarnaast wordt het auditorium gebruikt voor grote vergaderingen zoals internationale wetenschappelijke congressen en vergaderingen van het ziekenhuisnetwerk.

Het auditorium werd deels op en over bestaande constructies gebouwd. Artex stond in voor de stabiliteitsstudie van deze merkwaardige constructie.

Project: Auditorium Gasthuisberg
Locatie: UZ Gasthuisberg, Leuven
Bouwheer: KU Leuven
Architecten: Ir. Arch Ghislain Lams (lams – Van Mieghem architecten)
Stabiliteit: ARTEX
Technieken: Grontmij Vlaanderen bvba
Oplevering: 2010

Auditorium Gasthuisberg

De Casino

De Casino behoort als Neoromaans gebouw met Neoclassistische elementen onmiskenbaar tot het stedelijk patrimonium van Sint-Niklaas en kan met het stadhuis, de religieuze gebouwen, enkele kastelen en burgerhuizen in de stad tot het voornaamste stedelijke, architecturale erfgoed gerekend worden.

Het schilddak van het historische gebouw wordt gekenmerkt door een houten kroonlijst en een kantelenrij. De rondbogige lange ramen in het symmetrische cordon en een tongewelf geven de binnenzaal een enorme grandeur. Ook talrijke ornamenten zoals zuilen, moluren, stukwerk, sierbogen en sokkels dragen bij tot het groots karakter van het gebouw.

De Casino werd in 1852 in opdracht van lokale notabelen gebouwd als centrale concertzaal voor Sint-Niklaas (klassieke akoestische muziek). Van bij het ontstaan kreeg de zaal dus een culturele bestemming. De toenmalige Société de Musique beheerde het gebouw.

Decennia lang vonden in de zaal concerten, feesten, banketten en bals plaats. Kort na Wereldoorlog I (1919) werd De Casino volledig verbouwd door de Sint-Niklase zakenman Desiré De Fonteyne om er een bioscoop in onder te brengen: de zaal werd verdeeld in een benedenzaal, een balkon en verschillende loges aan de zijkanten. In totaal konden 459 toeschouwers plaatsnemen in Cinema Casino. De Spiegel vond in het Sint-Niklase Stadsarchief ondertussen de oude plannen en enkele stedelijke machtigingen. Bioscopen werden in die tijd als gevaarlijke, ongezonde en ongemakgevende gestichten omschreven. De betreffende plannen maken gewag van een kinema-inrichting met electrieken motor in een straalwerpkamer en gaten om de bedorven luchten buiten te werpen. De bioscoop werd na Wereldoorlog II overgenomen door de familie Gaudaen, die tot in 2000 de Sint-Niklase Cinema Select uitbaatte. Omdat het gebouw in 1949 gedeeltelijk afbrandde, renoveerde André Gaudaen het gebouw zorgvuldig en raakte Cinema Casino op tijd klaar voor de gouden cinemajaren van weleer. Omdat in De Casino vooral het lichtere genre werd getoond, kreeg de bioscoop een louche imago.

Cinema Casino sloot haar deuren in 1969. Sindsdien bevond zich op de benedenverdieping een eetgelegenheid en betrokken verscheidene handelszaken het pand. In de zaal werd een gordingvloer aangebracht om de grote ruimte op te delen in compartimenten voor opslag. De laatste jaren fungeerde het grootste compartiment als repetitieruimte. Het gebouw kwam grotendeels leeg te staan, wat onmiskenbaar het verval betekende.

De Casino werd door de voormalige concertorganisatie De Spiegel (nu De Casino) met groot respect voor het verleden gerenoveerd. Een intensieve fondsenwerving en talrijke inhoudelijke partnerships met de meest uiteenlopende regionale en nationale instanties gingen aan de grondige verbouwing vooraf. Er werden campagnes opgezet (Breek de Stilte,…), evenementen georganiseerd (Cava for Casino), onderhandelingen gevoerd met de overheden (Vlaamse Gemeenschap, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Stadsbestuur Sint-Niklaas) en samenwerkingsverbanden gesmeed met scholen, sociale partners,… Tal van vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om het gebouw grondig te strippen.

De verbouwingswerkzaamheden namen een aanvang in augustus 2009 en werden uiteindelijk opgeleverd in juni 2011.

Project: De Casino

Locatie: Stationsstraat 104, Sint-Niklaas

Bouwheer: De Spiegel vzw

Architecten: ArchitectenStudio

Stabiliteit: ARTEX

Technieken: Wuytack

Oplevering: 2011

De Casino

Brouwerij De Neve

Het project omvat de renovatie van de voromalige brouwerij tot een woonproject met een gedeeltelijke nieuwbouw en ondergrondse parking. Het project omvat 49 woonentiteiten opgedeeld in 4 gebouwen, 739m≤ tertiarie ruimtes en 58 parkeerplaatsen.
De karakteristieke volumes van de brouwerij werden behouden met de straatvleugel onder zadeldak en de brouwerij, mouterij en achterliggende gebouwen onder plat dak. De gevels aan de Isabellastraat en de binnenplaats werden maximaal behouden.
De combinatie van nieuwe en bestaande constructies, gevels die zelfdragend moesten worden, en een ondergrondse parkeergarage in verschillende verdiepingen was een bijzondere uitdaging voor het stabiliteitsontwerp.

Project: Woonproject Brouwerij De Neve
Locatie: Isabellastraat, Dilbeek
Bouwheer: Brouwerij DN
Architecten: A33 & De Brouwerij
Stabiliteit: ARTEX
Technieken: A33 & De Brouwerij
Oplevering: 2015

Brouwerij De Neve

Zonnestraal Boomgaard

Dit project omhelst de uitbreiding van het bestaand zorgcentrum Boomgaard van de vzw Zonnestraal te Lennik. De uitbreiding biedt plaats aan 12 cliÎnten met een niet-aangeboren hersenletsel. De doelgroep bestaat uit normaal begaafde personen die tijdens hun levensloop een beperking kregen ten gevolge van een verkeerstrauma, hersenbloeding, ziekte, enzovoort. Aangezien deze doelgroep zeer zorgbehoeftig is, is de nieuwbouw voorzien van de nieuwste technologieÎn en zorgapparatuur.
Het gelijkvloers telt 6 kamers en een gezamenlijk aangepaste badkamer waar er zelfs via de verlichting kleurentherapie mogelijk is. Ook de verdieping telt 6 kamers, maar die beschikken over een eigen badkamer.
In dit project was Artex verantwoordelijk voor zowel de architectuur als de stabiliteit, de technieken en de EPB. De werf werd opgeleverd medio 2013, slechts ÈÈn maand later dan gepland, wat vooral te wijten was aan de strenge winter van 2012 die net samenviel met de ruwbouwfase.

Project:    Uitbreiding Boomgaard
Locatie:    Kroonstraat, Lennik
Bouwheer:    vzw Zonnestraal
Architecten:    ARTEX
Stabiliteit:    ARTEX
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2013

Zonnestraal Boomgaard

Bobijnhof

Teamwork, duurzaam en kosten- en onderhoudsbewust ontwerpen.
Het deelproject Tabakstraat bestaat uit 5 rijwoningen van 2 bouwlagen en een dakverdieping met uitbouwen aan de achterzijde.  De ondergrond ter plaatse van deze woningen liet toe een fundering met ongewapende sleuven te voorzien.
Leopold II-laan is een appartementsgebouw, bestaande uit 5 bovengrondse bouwlagen.  Ondanks de behoorlijke korte afstand tot het project van de Tabakstraat, bleek de ondergrond hier veel minder draagkrachtig te zijn.  Mede door de hoogte van het gebouw was een paalfundering hier noodzakelijk.  Het feit dat het hier een invulbouw betrof waarbij de palen moesten geboord worden naast bestaande funderingen van scheidingsmuren in niet meer zo goede staat, eisten bijzondere aandacht tijdens de uitvoering.
Bobijnhof bestaat uit een ondergrondse parkeergarage met daarbovenop 4 appartementsgebouwen met 2 ‡ 3 bouwlagen.  Door de hoge puntlasten van de kolommen in de parkeergarage op de ondergrond drong een paalfundering zich ook hier op.  Rekening houdende met het feit dat de ondergrond onder de vloerplaat van de kelder voornamelijk uit klei bestond en dus niet zo eenvoudig droog te krijgen is in bouwfase, werd in samenspraak met de bouwheer en de architect besloten om de vloerplaat van de kelder 70cm dik te maken.  Zo was de onderzijde van de kelderplaat vlak en werd bijkomend graafwerk voor paalkoppen, in de diepte, uitgespaard.  Dit zorgde ervoor dat de vloerplaat zeer snel en zonder problemen in een droge bouwput kon worden gerealiseerd.  Het grootste deel van de bouwput kon worden uitgevoerd in open bouwput met taluds, met uitzondering van ÈÈn zone waar de nieuwe kelder te dicht bij de naburige bebouwing kwam.  Daar werden berlinerwanden geplaatst.
Ondanks het feit dat de drie projecten op zeer korte afstand van mekaar zijn gelegen, zijn er dus drie verschillende funderingssystemen toegepast.  Wij hebben hierbij telkens optimaal rekening gehouden met de ondergrond ter plaatse van het project zelf, uitgebreide zettingsberekeningen, randvoorwaarden zoals bv. naburige bebouwing en bestaande funderingen, de typologie van het gebouw zelf en de mogelijkheden bij uitvoering, om zo steeds weer tot een stabiliteits-technisch zo goed mogelijke, maar ook economische meest interessante oplossing te komen.
Bij de drie projecten is de bovenbouw telkens traditioneel opgebouwd, met dragende muren in snelbouwsteen, predallen en aanvullend balken en kolommen waar nodig.  Al van bij het voorontwerp van elk project, is er een nauw overleg geweest tussen architect, ingenieur stabiliteit en ingenieur technieken betreffende de nodige dimensies van balken, kolommen en vloerplaten.  Zowel door ingenieur als architect werd daarbij de nodige aandacht besteed aan akoestiek.
Bijzonder in het Bobijnhof zijn de balken en de vloerplaat boven de kelder.  Onder de woningen werd geopteerd voor een plaat van 40 cm dik, met polystyreen blokken.  Op deze manier werd de meest economische en flexibele oplossing bekomen.  Ter plaatste van de buitenruimtes boven de kelder werd de dikte van de plaat beperkt tot 20 en 25 cm, zodat de architect voldoende niveauverschil kon voorzien voor de afwerking van het buitengebied.  De 40cm dikke plaat liet toe het aantal balken sterk te reduceren.  Minder balken geeft minder bekistingswerk en dus minder kosten en een snellere uitvoering.  Tevens werden de langse balken minder hoog gemaakt dan de dwarse.  Voor de technieken bood dit veel meer flexibiliteit.  Leidingen en afvoeren konden hierdoor zonder problemen onder het plafond opgehangen worden en het aantal doorvoeren door balken was minimaal.  Een goede samenwerking tussen architectuur, stabiliteit en technieken, van bij het voorontwerp, resulteerde uiteindelijk in een vlotte uitvoering, zonder onaangename verrassingen.

Project:    Inbreidingsproject Bobijnhof
Locatie:    Leopold II laan & Tabakstraat, Sint-Niklaas
Bouwheer:    Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting
Architect:    ArQ (ArchitectenStudio)
Stabiliteit:    ARTEX
Technieken:    ARTEX
Oplevering:    2015

Bobijnhof

Watermolenwijk

Project:    Watermolenwijk II: 20 sociale appartementen
Locatie:    Watermolenwijk, Belsele
Bouwheer:    Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting
Architect:    ArQ (ArchitectenStudio)
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2015

Watermolenwijk

Ickroth

 

Project:    Lloyds apotheek en appartementen
Locatie:    Ursmarusstraat, Dendermonde (Baasrode)
Bouwheer:    Jan Ickroth
Architect:    ARTEX
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2010 (fase 1) & 2013 (fase 2)

Ickroth

Residentie Olivia

 

De residentie Olivia is een gloednieuwe invulbouw in het hartje van Dendermonde. Het gelijkvloers omvat een bewonersparking en handelszaak, de bovenliggende verdiepingen zijn appartementen. De drassige ondergrond in Dendermonde, de zeer krappe werfzone waardoor de torenkraan in de liftput moest geplaatst worden en de precisiewerken om de grote balken op hun plaats te krijgen, waren in dit project echte uitdagingen.

Project:    Residentie Olivia
Locatie:    Justitieplein, Dendermonde
Bouwheer:    Olivia bvba
Architect:    ARTEC+
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2010

Residentie Olivia

Residentie Ridderspoor

De residentie Ridderspoor ligt in het centrum van Dendermonde, vlak naast de Oude Dender. De ondergrond was zeer variabel: het grootste gedeelte van het terrein lag in de typische papperige en vrijwel niet draagkrachtige bodem van Dendermonde, en op ÈÈn hoek zat een gigantisch rotsvast funderingsmassief van een oud bruggenhoofd. Deze twee uitersten vormden de ondergrond van een appartementsgebouw met een gedeeltelijke ondergrondse kelder, dat op slechts enkele meter van een waterloop staat. Het spreekt vanzelf dat in dit project een meer dan buitengewone aandacht naar de fundering en kelder gegaan is.

Project:    Residentie Ridderspoor
Locatie:    Ridderstraat, Dendermonde
Architect:    Hans Klinckaert en Guy Duerinck
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2008

Residentie Ridderspoor

Woning Hamme

Project:    Woning
Locatie:    Hamme
Architect:    Nel Vereeken
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2014

Woning Hamme

Woning Lebbeke

Project:    Woning
Locatie:    Lebbeke
Architect:    ARTEX
Stabiliteit:    ARTEX
Oplevering:    2008

Woning Lebbeke

REFERENTIELIJST

Referenties STABILITEIT

Sociale huisvesting

Sint-Niklase Maatschappij voor de huisvesting

 • Leopold II-laan – Sint-Niklaas: nieuwbouw 15 appartementen (afgewerkt 2014 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Tabakstraat – Sint-Niklaas: nieuwbouw 5 rijwoningen (afgewerkt 2013 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Bobijnhof – Sint-Niklaas: nieuwbouw 34 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2015 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Watermolenwijk – Sint-Niklaas: nieuwbouw 4 appartemtensgebouwen met telkens 5 appartementen (afgewerkt 2015 – Architect: ArchitectenStudio)

Bouwmaatschappij van Temse

 • Scheldestraat – Temse: nieuwbouw 2 appartementsgebouwen met 6 en 8 appartementen (2010 – Architect: ArchitectenStudio)

Mechelse goedkope woning

 • Mahatma-Ghandi wijk – Mechelen: renovatie en nieuwbouw eengezinswoningen (afgewerkt 2015 – Architect: ArchitectenStudio)

Dewaco Werkerswelzijn

 • Ten Kouter – Denderleeuw: nieuwbouw 4 appartementsgebouwen met 28 seniorenwoningen en 12 eengezinswoningen (in uitvoering – Architect: 2DVW)
 • Hogeweg – Erembodegem: nieuwbouw 20 eengezinswoningen en appartementen (in uitvoering – Architect: 2DVW)

SHM Denderstreek

 • Heilig Hartlaan – Aalst: nieuwbouw kantoren SHM-Denderstreek, 33 appartementen en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – Architect: ASA)

De Ideale woning

 • Verbertlaan – Edegem: nieuwbouw 12 appartementen en ondergrondse parkeergarage (ontwerpfase – Architect: ASA)
 • Heikantstraat – Essen: nieuwbouw 16 appartementsgebouwen met 60 wooneenheden (aanbestedingsfase – Architect: Groep Archo)

SHM De Ark

 • De Bosschen – Turnhout: nieuwbouw 61 eengezinswoningen (aanbestedingsfase – Architect: 2DVW)
 • Braselwijk – Dessel: nieuwbouw 21 eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: 2DVW)
 • Polderwijk – Oud-Turnhout: nieuwbouw 18 appartementen (aanbestedingsfase – Architect: 2DVW)
 • Astridlaan – Oud-Turnhout: nieuwbouw 4 woningen, 4 appartementen en buitenschoolse kinderopvang (in uitvoering –2DVW)

CV De Voorkempen

 • Boterwijk – Gooreind: nieuwbouw fase 1 100+ eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: 2DVW)

Woonpunt Zennevallei

 • Heuvelpark – Halle: nieuwbouw 27 eengezinswoningen en ondergrondse parkeergarage (aanbestedingsfase – Architect: A2D)
 • Schoolgatweg – Halle: nieuwbouw 30 eengezinswoningen (ontwerpfase – Architect: A2D)

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Dendermonde (SBK)

 • Heidepark – Lebbeke: nieuwbouw 54 eengezinswoningen in verschillende fasen (2004-2015 – Architect: eigen ontwerp)
 • Halfveldstraat – Lebbeke: nieuwbouw 2 appartementsgebouwen met 22 appartementen en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – Architect: eigen ontwerp)
 • Resedalaan – Dendermonde: nieuwbouw 15 woningen (in uitvoering – Architect: eigen ontwerp)

Dendermondse Volkswoningen

 • Rossevaalstraat – Lebbeke: nieuwbouw met 20 appartementen (afgewerkt 2008 – Architect: Daan Van Herrewegen)
 • Kluster – Grembergen: nieuwbouw met 63 appartementen, polyvalente zaal en ondergrondse parkeergarage (in uitvoering – eigen ontwerp)
 • Zandstraat – Dendermonde: nieuwbouw met 12 appartementen (ontwerpfase – eigen ontwerp)
 • Belselestraat – Waasmunster: nieuwbouw 3 appartementsgebouwen en ondergrondse parking (ontwerpfase – Architect: A2D)

Providentia

 • Hermelijn – Dilbeek: nieuwbouw 13 meergezinswoningen (in uitvoering – Architect: A2D)

Appartementen / groepswoningen

 • Residentie Anthony – Gavere: nieuwbouw 22 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2011 – Architect: Ca.Sa Architectenbureau)
 • Residentie Sienna – Dendermonde: nieuwbouw 4 appartementen en parkeergarage (afgewerkt 2013 – Architect: eigen project)
 • Residentie Kibico – Dilbeek: nieuwbouw 8 appartementen en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2013 – Architect: eigen project)
 • Matexi – Rozengaard Aalst: nieuwbouw 3 appartementsgebouwen met telkens 24 appartementen en ondergrondse parking (in uitvoering – Architect: Este)
 • Matexi – Clementwijk Sint-Niklaas: nieuwbouw 20 appartementen en ondergrondse parking (aanbestedingsfase – Architect: EVR-Architecten)
 • Brouwerij De Neve – Dilbeek: verbouwing en nieuwbouw in oude brouwerij met 40 appartementen, 5 handelsruimtes en ondergrondse parkeergarage (afgewerkt 2014 – Architect: A33 architecten en De Bouwerij)
 • Residentie Olivia – Dendermonde: nieuwbouw handelszaak, 9 appartementen en parkeergarage (afgewerkt 2010 – Architect: Artec+)
 • Residentie Ridderspoor – Dendermonde: nieuwbouw 7 appartementen en ondergrondse parkeergarage met parkeerlift (afgewerkt 2008 – Architect: Hans Klinckaert en Guy Duerinck)
 • Residentie Puccini – Dendermonde: nieuwbouw 7 appartementen en parkeergarage (afgewerkt 2008 – Architect: eigen project)
 • Sint-Ursmarusstraat – Baasrode: nieuwbouw apotheek met appartementen (afgewerkt 2009 – Architect: eigen project)
 • Vijverstraat – Dendermonde: nieuwbouw 17 eengezinswoningen (afgewerkt 2009 – Architect: eigen project)
 • Klein Zand – Grembergen: nieuwbouw 6 appartementen (afgewerkt 2007 – Architect: Theo Troch)

Openbare- en zorgsector

 • De Boomgaard – Lennik: uitbreiding nursingtehuis (afgewerkt 2014 – Architect: eigen project)
 • Zusters Sint-Vincentius – Dendermonde: gedeeltelijke afbraak en herbouw klooster (afgewerkt 2014 – Architect: eigen project)
 • Sporthal De Witte Molen – Sint-Niklaas: renovatie inkom en kleedkamers (afgewerkt 2015 – Architect: Architectenstudio)
 • Sportzaal Kardinaal Mercierinstituut – Schaarbeek: uitbreiding school met sportzaal en faciliteiten (in ontwerp – Architect: 2DVW)
 • Jongerencentrum Gigos – Genk: centrum voor jongerenwerking (afgewerkt 2015 – Architect: 2DVW)
 • Den Leeuweric – Turnhout: gezinsvervangend tehuis voor 16 licht mentaalgehandicapten en 4 bijkomende appartementen (in ontwerp – Architect: 2DVW)
 • Centraal Auditorium Gasthuisberg – Leuven: nieuwbouw centraal auditorium met 911 zitplaatsen voor KU Leuven (in samenwerking met Hans De Petter) (afgewerkt 2010 – Architect: lams VAN MIEGHEM architecten)
 • Sint-Anna – Hamme: renovatie schoolgebouw (afgewerkt 2010 – Architect: eigen project)
 • Politiekazerne – Maldegem: omvorming kantoorgebouw met loods tot politiekazerne (afgewerkt 2009 – Architect: ArchitectenStudio)
 • School – Denderwindeke: uitbreiding schoolgebouw met klaslokalen en refter (afgewerkt 2005 – Architect: Fonteyn & Co)
 • Muide Meulestede – Gent: renovatie ontmoetingscentrum (afgewerkt 2005 – Architect: ARCOS bvba)
 • Casino – Sint-Niklaas: renovatie en verbouwing van vroegere casino naar evenementenhal (afgewerkt 2013 – Architect: ArchitectenStudio)
 • Manta gebouwen – Waasmunster: renovatie en verbouwing van bestaand bedrijfsgebouw (afgewerkt 2013 – Architect: Paul Deyaert)

Bedrijfsruimten

 • Educam Training Center – Lokeren: verbouwing industriehal tot trainingscentrum voor de automobielsector (2011 – Architect: A.U.R.A.L. s.p.r.l.)
 • Fritas – Sint-Gillis-Dendermonde: nieuwbouw frituur met woonst (2011 – Architect: eigen project)
 • Lloyds Pharma Ursmarus – Baasrode: nieuwbouw apotheek met appartementen (2009 – Architect: eigen project)
 • Van Heck – Wichelen: nieuwbouw handelspand met woonst, annex atelier (2009 – Architect: eigen project)
 • Uitgeverij Acco – Leuven: renovatie herenhuis tot kantoorgebouw (2008 – Architect: eigen project)
 • Esprit – Aalst: nieuwbouw winkelpand (2006 – Architect: eigen project)
 • De Cleene – Lokeren: uitbreiding loods met toonzaal (2005)
 • Sematex – Zele: verbouwing en nieuwe aanbouw bedrijfsruimte (2004 – Architect: eigen project)
 • Du Caju – Erpe-Mere: uitbreiding drukkerij (2001 – Architect: eigen project)
 • Rootstraat – Tervuren: nieuwbouw apotheek en eengezinswoning (in uitvoering – Architect: A2D)
 • Oude Vest – Dendermonde: nieuwbouw winkelpand met appartementen (ontwerpfase – Architect: eigen project)
REFERENTIELIJST